هرگز تسلیم نشو!

توضیحات

"هرگز تسلیم نشو" یک موشن کوتاه است که برای دوران پاندمیک کرونا ساختم.