گذری بر سال ۲۰۱۸

توضیحات

این شوریل شامل بخش های کوتاهی از تمام پروژه‌هایی است که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ کار کردم.